Usage statistics for debian

Summary Period: October 2021
Generated 19-Oct-2021 06:26 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 4819
Total Files 4706
Total Pages 4751
Total Visits 514
Total kB Files 50890
Total Unique Sites 181
Total Unique URLs 17
Total Unique Referrers 51
Total Unique User Agents 128
. Avg Max
Hits per Hour 100 244
Hits per Day 2409 3576
Files per Day 2353 3479
Pages per Day 2375 3518
Sites per Day 90 150
Visits per Day 257 370
kB Files per Day 25445 38516
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.66% 4706
Code 400 - Bad Request 0.25% 12
Code 404 - Not Found 2.05% 99
Code 408 - Request Timeout 0.04% 2

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
18 3576 74.21% 3479 73.93% 3518 74.05% 370 71.98% 150 82.87% 38516 75.68%
19 1243 25.79% 1227 26.07% 1233 25.95% 148 28.79% 81 44.75% 12375 24.32%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 108 217 4.50% 107 215 4.57% 107 215 4.53% 1241 2482 4.88%
1 116 233 4.84% 114 229 4.87% 115 230 4.84% 1096 2193 4.31%
2 103 207 4.30% 101 203 4.31% 103 206 4.34% 987 1973 3.88%
3 83 166 3.44% 82 165 3.51% 83 166 3.49% 851 1702 3.35%
4 84 169 3.51% 83 166 3.53% 83 167 3.52% 809 1619 3.18%
5 87 174 3.61% 86 173 3.68% 86 173 3.64% 840 1680 3.30%
6 57 115 2.39% 57 114 2.42% 57 114 2.40% 548 1097 2.16%
7 114 228 4.73% 112 224 4.76% 113 226 4.76% 1054 2107 4.14%
8 120 241 5.00% 117 234 4.97% 118 236 4.97% 1117 2234 4.39%
9 104 209 4.34% 104 208 4.42% 104 209 4.40% 1001 2003 3.94%
10 74 149 3.09% 72 144 3.06% 72 144 3.03% 677 1354 2.66%
11 75 150 3.11% 72 145 3.08% 74 148 3.12% 691 1382 2.72%
12 68 136 2.82% 64 129 2.74% 65 131 2.76% 626 1251 2.46%
13 81 163 3.38% 72 145 3.08% 77 155 3.26% 679 1357 2.67%
14 113 227 4.71% 112 224 4.76% 112 225 4.74% 1095 2191 4.30%
15 106 212 4.40% 106 212 4.50% 106 212 4.46% 1021 2043 4.01%
16 114 229 4.75% 112 225 4.78% 113 227 4.78% 1687 3373 6.63%
17 122 244 5.06% 116 233 4.95% 118 236 4.97% 2168 4337 8.52%
18 112 225 4.67% 111 222 4.72% 111 223 4.69% 1438 2877 5.65%
19 104 208 4.32% 103 207 4.40% 104 208 4.38% 1019 2037 4.00%
20 108 217 4.50% 107 214 4.55% 108 216 4.55% 1367 2735 5.37%
21 114 228 4.73% 109 219 4.65% 110 221 4.65% 1191 2382 4.68%
22 118 236 4.90% 112 225 4.78% 114 228 4.80% 1075 2150 4.22%
23 118 236 4.90% 115 231 4.91% 117 235 4.95% 1166 2332 4.58%

Top 16 of 17 Total URLs
# Hits kB F URL
1 4427 91.87% 44331 87.11% /webalizer/
2 149 3.09% 145 0.29% /
3 69 1.43% 5384 10.58% /webalizer/usage_202110.html
4 29 0.60% 255 0.50% /webalizer/usage_202103.html
5 10 0.21% 6 0.01% /html/
6 8 0.17% 348 0.68% /webalizer/usage_202106.html
7 4 0.08% 229 0.45% /webalizer/usage_202105.html
8 1 0.02% 104 0.20% /webalizer/usage_202009.html
9 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202011.html
10 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202012.html
11 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202101.html
12 1 0.02% 5 0.01% /webalizer/usage_202102.html
13 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202104.html
14 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202107.html
15 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202108.html
16 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202109.html

Top 10 of 17 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 4427 91.87% 44331 87.11% /webalizer/
2 69 1.43% 5384 10.58% /webalizer/usage_202110.html
3 8 0.17% 348 0.68% /webalizer/usage_202106.html
4 29 0.60% 255 0.50% /webalizer/usage_202103.html
5 4 0.08% 229 0.45% /webalizer/usage_202105.html
6 149 3.09% 145 0.29% /
7 1 0.02% 104 0.20% /webalizer/usage_202009.html
8 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202109.html
9 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202108.html
10 1 0.02% 6 0.01% /webalizer/usage_202101.html

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4427 91.87% 381 76.81% /webalizer/
2 149 3.09% 86 17.34% /
3 29 0.60% 15 3.02% /webalizer/usage_202103.html
4 8 0.17% 5 1.01% /webalizer/usage_202106.html
5 4 0.08% 4 0.81% /webalizer/usage_202105.html
6 10 0.21% 2 0.40% /html/
7 69 1.43% 2 0.40% /webalizer/usage_202110.html
8 1 0.02% 1 0.20% /webalizer/usage_202009.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4427 91.87% 355 73.80% /webalizer/
2 149 3.09% 97 20.17% /
3 29 0.60% 15 3.12% /webalizer/usage_202103.html
4 8 0.17% 6 1.25% /webalizer/usage_202106.html
5 4 0.08% 3 0.62% /webalizer/usage_202105.html
6 10 0.21% 2 0.42% /html/
7 69 1.43% 2 0.42% /webalizer/usage_202110.html
8 1 0.02% 1 0.21% /webalizer/usage_202009.html

Top 30 of 181 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1559 32.35% 1559 33.13% 15617 30.69% 2 0.39% 45.82.68.14
2 1473 30.57% 1473 31.30% 14756 29.00% 1 0.19% 87.251.85.50
3 896 18.59% 896 19.04% 8976 17.64% 1 0.19% 128.69.252.231
4 66 1.37% 66 1.40% 70 0.14% 22 4.28% 143.244.37.153
5 55 1.14% 55 1.17% 4382 8.61% 1 0.19% 37.212.92.155
6 28 0.58% 28 0.59% 155 0.30% 8 1.56% 103.216.82.20
7 27 0.56% 27 0.57% 270 0.53% 14 2.72% 24.249.199.14
8 27 0.56% 27 0.57% 270 0.53% 16 3.11% 66.42.224.229
9 23 0.48% 23 0.49% 230 0.45% 13 2.53% 69.61.200.104
10 22 0.46% 22 0.47% 122 0.24% 10 1.95% 163.53.209.8
11 22 0.46% 22 0.47% 77 0.15% 2 0.39% 95.216.96.245
12 20 0.42% 20 0.42% 200 0.39% 14 2.72% 103.241.227.107
13 19 0.39% 19 0.40% 190 0.37% 12 2.33% 192.169.139.161
14 18 0.37% 18 0.38% 180 0.35% 12 2.33% 208.102.51.6
15 17 0.35% 17 0.36% 170 0.33% 8 1.56% 118.67.216.94
16 17 0.35% 17 0.36% 170 0.33% 14 2.72% 72.49.49.11
17 15 0.31% 15 0.32% 150 0.30% 12 2.33% 103.251.225.16
18 14 0.29% 14 0.30% 140 0.28% 9 1.75% 103.216.82.19
19 14 0.29% 14 0.30% 140 0.28% 12 2.33% 103.240.160.21
20 14 0.29% 14 0.30% 140 0.28% 9 1.75% 103.250.157.43
21 13 0.27% 13 0.28% 996 1.96% 1 0.19% 37.212.85.29
22 13 0.27% 3 0.06% 6 0.01% 1 0.19% 45.146.164.110
23 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 10 1.95% 103.21.163.76
24 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 8 1.56% 103.216.82.153
25 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 10 1.95% 103.216.82.43
26 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 7 1.36% 103.250.166.4
27 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 9 1.75% 150.129.151.42
28 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 9 1.75% 150.129.54.111
29 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 10 1.95% 163.53.209.7
30 11 0.23% 11 0.23% 110 0.22% 9 1.75% 184.178.172.28

Top 10 of 181 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1559 32.35% 1559 33.13% 15617 30.69% 2 0.39% 45.82.68.14
2 1473 30.57% 1473 31.30% 14756 29.00% 1 0.19% 87.251.85.50
3 896 18.59% 896 19.04% 8976 17.64% 1 0.19% 128.69.252.231
4 55 1.14% 55 1.17% 4382 8.61% 1 0.19% 37.212.92.155
5 13 0.27% 13 0.28% 996 1.96% 1 0.19% 37.212.85.29
6 3 0.06% 3 0.06% 272 0.54% 1 0.19% 5.61.48.53
7 27 0.56% 27 0.57% 270 0.53% 14 2.72% 24.249.199.14
8 27 0.56% 27 0.57% 270 0.53% 16 3.11% 66.42.224.229
9 23 0.48% 23 0.49% 230 0.45% 13 2.53% 69.61.200.104
10 20 0.42% 20 0.42% 200 0.39% 14 2.72% 103.241.227.107

Top 30 of 51 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2455 50.94% https://hydraruzspsnew4af.com
2 522 10.83% https://vds-shop.com
3 494 10.25% https://exoticholiday.bg
4 494 10.25% https://irondog.pro
5 457 9.48% https://many-clients.ru
6 188 3.90% - (Direct Request)
7 24 0.50% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/franshiza-seti-produktovyh-magazinov-fasol-na-vygodnyh-usloviyah/
8 14 0.29% http://ww.alfedenzia.com/
9 14 0.29% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/na-kakom-sajte-mozhno-najti-bazovuyu-informaciyu-o-yazykah-programmirovaniya/
10 13 0.27% http://ww.alfedenzia.com/webalizer/usage_202103.html
11 12 0.25% http://liz.alfedenzia.com/webalizer/
12 10 0.21% http://filmkachat.ru
13 10 0.21% http://kaleidoscopelive.ru/planeta/chto_mozhet_bolet_pri_gepatite_s/
14 10 0.21% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/sistema-dzhoker-dlya-oborudovaniya-magazina/
15 8 0.17% http://66.228.36.253:80/admin/login.asp
16 8 0.17% http://liz.alfedenzia.com/html/
17 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/aavgv59391.html
18 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/eeltt95177.html
19 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/emiee63793.html
20 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/jjqae85543.html
21 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/nggrx12834.html
22 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/pqfuc24733.html
23 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/pzppt39549.html
24 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/rawkw23731.html
25 3 0.06% http://lovzone.xyz/video/syiol58154.html
26 3 0.06% http://proxy911.ru/ipv4/ahsyi63347.html
27 3 0.06% http://proxy911.ru/ipv4/cewfc86496.html
28 3 0.06% http://proxy911.ru/ipv4/cqkbe31629.html
29 3 0.06% http://proxy911.ru/ipv4/dxqzn37414.html
30 3 0.06% http://proxy911.ru/ipv4/edlvc58751.html

Top 15 of 128 Total User Agents
# Hits User Agent
1 248 5.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 236 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 234 4.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 139 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 135 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 132 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
7 130 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 130 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 130 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 126 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
11 125 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
12 125 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 125 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 124 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 123 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 4819 100.00% 4706 100.00% 50890 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23